De drie rollen van de overheid

Iedereen Verdient Vakantie heeft het samenwerkingsverband geïnitieerd en blijft het faciliteren. Het eigenaarschap is gedeeld en de samenwerking vertrekt vanuit de kerncompetenties van elke partner. Iedereen draagt bij vanuit de eigen kennis en kracht.

Het feit dat aan niemand gevraagd wordt iets te doen wat niet in z’n competenties ligt, is een successleutel. Toeristische aanbieders verwelkomen gasten en bieden met trots een toeristische beleving aan. Sociale organisaties staan dicht bij mensen die een vakantiedrempel ervaren en bieden begeleiding en ondersteuning. De overheid neemt binnen het netwerk Iedereen Verdient Vakantie drie rollen op:

1. Rol als kruisbestuiver

Iedereen Verdient Vakantie wil de unieke rol vervullen tussen meerdere sectoren die op het eerste zicht weinig met elkaar te maken hebben. De toeristische markt enerzijds en de sociale, lokale organisaties anderzijds. In een uitgebreide opdracht komen hier alle partners bij die betekenisvol zijn in de volledige vakantieketen.

Wederzijds begrip en aangewakkerd engagement leiden tot een vruchtbare samenwerking waarin elke partner bijdraagt vanuit z’n eigen model. Als kruisbestuiver is het team alert in het ontdekken en verbinden van sterkten.

2. Rol als initiator en facilitator

Iedereen Verdient Vakantie verzamelt en promoot de sociale tarieven die de toeristische sector voorziet en is de vakantiebemiddelaar tussen vraag en aanbod. Daarnaast stimuleert het team alle initiatieven en activiteiten die organisaties, deelnemers en ondernemers organiseren. Het team moedigt innovatie en ontmoeting aan, zonder het subsidiariteitprincipe uit het oog te verliezen. De netwerkverbinders geven en vragen input, het is tweerichtingsverkeer. De doelstelling is duidelijk, maar de acties en uitwerking zijn flexibel.

3. Rol als kwaliteitsbewaarder

Iedereen Verdient Vakantie vormt een centraal punt in het netwerk, houdt het doel scherp en timmert samen met de partners aan de weg. Het team staat in voor de basiscoördinatie, maakt afspraken met netwerkpartners en kijkt zorgvuldig toe op het juist aanwenden van de sociale tarieven. Meer dan 1750 sociale organisaties tekenden een charter, dat de wederzijdse verwachtingen omschrijft en de rol van deze lidorganisaties bepaalt. Met elke aanbieder wordt ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om tarieven en werkingsprincipes vast te leggen. Waar nodig wordt ondersteuning geboden. De kwaliteit van het leerproces zit in de verbinding. Er is bewust veel aandacht voor ontmoeting tussen partners, door middel van workshops en events. Elke gelegenheid is een leermoment en leren verloopt diepgaander als partners elkaar ook als mens kennen en erkennen. ‘Verbinding voor inhoud’ is de leidraad.

Om deze drie rollen te kunnen opnemen werd binnen Toerisme Vlaanderen een apart team aan het werk gezet. In 2001 zag het Steunpunt Vakantieparticipatie (de oude naam van Iedereen Verdient Vakantie) het levenslicht. Vanaf de oprichting waren alle stakeholders betrokken. De overheid initieert, maar beslist niet alleen. Een apart steunpunt binnen de werking van een agentschap is nodig, omdat niet alle rollen van het agentschap samenvallen met de werkwijze van een netwerkfacilitator. Gedeeld eigenaarschap is cruciaal om het engagement brandende te houden.

Om rolverwarring te voorkomen is het goed dat deze rol opgenomen kan worden door een ‘dedicated team’. De samenwerking die de partners aangaan binnen het netwerk Iedereen Verdient Vakantie is helder gescheiden van andere rollen die het agentschap opneemt.